Niekoľko informácii o mne:

    Od začiatku mojej profesionálnej dráhy som sa venovala ľuďom, ktorých život ovplyvnila bolesť a strata zdravia.     

Začala som pracovať ako rehabilitačná pracovníčka s postihutými deťmi a ich rodinami. Po nástupe na vysokú školu som pracovala ako diplomovaná zdravotná sestra prevažne so seniormi a ich rodinami. Pri štúdiu špeciálnej pedagogiky som si ako výberovú zvolila pedagogiku pre emocionálne a sociálne hendikepovaných. Zo záľuby som popritom študovala divadelnú dramaturgiu a réžiu na VŠMU. Po skončení štúdia (1992) som dlhodobo pôsobila v rakúskom zdravotníctve a tiež som začala svoju dráhu psychoterapeutky.

Úspešne som ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v psychoterapii v Rogeriánskom prístupe (1998), v Gestalt prístupe (2003) a nadstavbový psychoterapeutický výcvik v psychotraumatológii a metóde EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing, 2009) a tiež nadstavbový psychoterapeutický výcvik v procesovej práci so systemickými štruktúrami (2009), vo verejnosti skôr známy pod názvom rodinné konštelácie.

V posledných rokoch ma rozsiahle skúsenosti s rozličnými formami ľudského utrpenia priviedli k profesionálnemu záujmu o situácie náhleho ohrozenia zdravia, alebo života a od roku 2007 sa intenzívne venujem aj psychosociálnej podpore pri udalostiach s náhlym traumatizujúcim potenciálom vrátane udalostí s hromadným postihnutím obyvateľstva. Som autorkou projektu, ktorý sa pod názvom "Pilotný projekt zavádzania psychickej prvej pomoci a psychotraumatologickej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe" v roku 2007 realizoval z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a vzdelávalo sa v ňom v technikách psychosociálnej podpory niekoľko desiatok odborníkov. Tí dnes tvoria jadro inej mojej aktivity - tímu krízovej intervencie Modrý anjel.

Pôsoobím tiež ako cvičná terapeutka pre klientom centrovanú psychoterapiu (Rogers)  a Gestalt. Vediem supervízie.


Svoju prácu vykonávam na základe licencie  na výkon zdravotníckeho povolania a na vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe. Som členkou slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti zapísanou v zozname psychoterapeutov od roku 2003 a absolventkou výcvikov v Klientom centrovanej terapii, Gestalt terapii a nadstavbových výcvikov v psychotraumatológii a EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) a tiež nadstavbového psychoterapeutického výcviku v Procesovej práci so systemickými štruktúrami. Ukončila som tréning v Psychickej prvej pomoci a krízovej intervencii pri udalostiach s trauma potenciálom a tréning Critical Incident Stress Managment: Advancet Group Crisis Intervention,  UMBC.


Formy mojej terapeutickej práce:

Individuálna psychoterapia prebieha formou 50 minútového stretnutia klienta s terapeutom. Počet stretnutí v týždni a tiež celkový počet stretnutí si volí klient sám,  na základe môjho odporúčania podľa svojich potrieb. Môže ísť o krátkodobú psychoterapiu ak klient potrebuje riešiť konkrétny akútny problém spravidla stačí 15-20 stretnutí. v prípade dlhodobejších a prepletených problémov klienti z pravidla potrebujú viac času.

Párová terapia umožňuje pracovať  na problémoch v páre, sledovať dynamiku párových konfliktov a opakovanie sa vzorcov, ktoré udržiavajú problém. V párovej terapii je možné pracovať s jedným terapeutom. Ak obaja klienti pracujú na svojich osobných problémoch aj samostatne každý so svojim terapeutom je efektívne následne v párovej terapii využiť spoluprácu dvoch terapeutov. Dĺžka stretnutia môže byť 60, alebo 90 minút, čo závisí od párovej dynamiky.

Výhodou skupinovej terapie je priama vzťahová interakcia viacerých osôb s podobným problémom, alebo témou, stretnutia skupiny bývajú v pravidelných vopred dohodnutých intervaloch a počet stretnutí konkrétnej skupiny je ohraničený. Pomáha riešiť vzťahové a medziľudské problémy.  Stretbutia skupiny môžu prebiehať napríklad  raz mesačne v jeden víkendový deň. Alebo každý prvý utorok v mesiaci v dohodnutom čase. Skupina si môže dohodnúť  sretnutia v rozmedzí raz do mesiaca až raz do týždňa. Skupina môže byť uzavretá pre konkrétny počet členov, alebo otvorená pre novoprichádzajúcich, obe formy majú svoje výhody. Podľa počtu členov pracuje so skupinov jeden, alebo dvaja terapeuti. Malá skupinka môže mať 5-6 členov. Skupinová práca môže byť aj tématizovaná. Ak je potrebné pracovať so skupinou vo dvojici prizývam k spolupráci kolegov, ktorých kvalitu práce a odbornosti mám overenú a dôverujem im.

Zážitkové a sebaskúsenostné semináre a workshopy sú jednorázové tématické, alebo netématizované stretnutia, zpravidla cez víkend, trvajú jeden, alebo dva dni. Ide napríklad o stavanie konštelácii, alebo gestalt prácu so snami a pod.

Krízová intervencia - individuálna alebo rodinná je účinná v krátkom čase po mimoriadne zaťažujúcej udalosti (hodiny, maximálne dni bezprostredne po udalosti) pomáha zvládnuť krízu a predchádzať vzniku následkov z pôsobenia nadmerného stresu.

Online konzulácie  (audio, video) cez skype, alebo mail sú možnosťou v prídade, že sú pre klienta výhodnejšie ako osobné strtnutie.( napríklad pobyt v zahraničí, či vzdialenejšie miesto bydliska) Termíny musia byť rovnako vopred dohodnuté ako pri osobných stretnutiach.

 


Východiská a princípy mojej práce:

Všetky terapeutické prístupy a metódy, ktoré vo svojej práci využívam akceptujú ako východisko fenomenologický prístup, existenciálny dialóg a teóriu poľa.

V praxi to znamená, že pri našej spolupráci budeme vychádzať z Vášho vnímanie situácie, otvorene a autenticky hovoriť o všetkom, čo bude pre vás potrebné a riešenie problémov budeme hľadať v zmenách, ktoré môžte uskutočniť Vy sami. Budem skôr Vašim sprievodcom a podporou ako autoritou aj keď pri tom využijem všetky svoje odborné znalosti a profesionálnu skúsenosť. V základoch rogeriánskej terapie, gestalt terapie, rovnako ako psychotraumatológie a procesovej práce je predvedčenie, že ľudský organizmus má vrodenú schopnosť riadiť sám seba a udržať si zdravie a pohodu. Z tohto pohľadu ste Vy sami najväčším expertom na seba a mojou úlohou  je podporiť  Vaše vlastné zdroje. V prípade, že sa Vám momentálne zdajú nedostupné,  budeme spolupracovať  na ich znovuvybudovaní a na riešení situácie Vašim vlastným spôsobom.


Kontakt

Mgr. Karin BRÁNIKOVÁ, MPH.

Panónska 34
851 04 Bratislava


00421 905 427 968